Obaveze tijekom edukacije

Edukacija se održava 1x mjesečno od petka (16-20 h) do subote (9-16.30). Praktikum se održava u terminu petog susreta te uključuje boravak izvan edukacijskog centra (npr. Lovran ili Donja Stubica), a program traje od petka do nedjelje. Program počinje u petak u 16 sati, a završava u nedjelju u 12.30. Smještaj i hrana nisu uključeni u cijenu edukacije, nego ih polaznik sam podmiruje.

Obaveza edukanta je i učlanjenje u Udrugu LOGOS. Godišnja članarina iznosi 100,00 kn i podmiruje se do 31. 3. na račun:

LOGOS – Hrvatska udruga za logoterapiju

Nova Cesta 48

10000 Zagreb

IBAN: HR0723400091110584531

Edukant osim sudjelovanja na predavanjima i praktikumima dobiva svaki put i domaću zadaću koja mu pomaže u savladavanju gradiva obrađenog na predavanju. Zadaće se sastoje od kraćih pismenih prikaza ili jednostavnijih praktičnih zadataka koji služe za osobni rast i razvoj.

Edukant je također dužan samostalno obrađivati logoterapijsku literaturu te za svaki semestar pripremiti jedan seminarski rad iz područja logoterapije i egzistencijalne analize. Nakon što mentor odobri seminarski rad, polaznik ga šalje na pohranu u tajništvo Centra.

Pismeni ispit priprema se prije dolaska na usmeni. Uvjet za pristup ispitu je redovita prisutnost na predavanjima.